Er pergola søknadspliktig?

Pergolux pergola 3x3 antrasitt inntil veggen

 En vanlig pergola i aluminium eller trevirke vil normalt ikke være et søknadspliktig tiltak. Unntaket er dersom pergolaen er bygget med isolert glass eller vegger som gjør at den kan regnes som en bygning som kan brukes til beboelse.

Les hva vi skriver videre i denne artikkelen for vår tolkning av lovverket som også i stor grad samsvarer med hva regjeringen skriver. Før vi går dypere inn i plan og bygningsloven kan det være lurt å sette seg inn i hva et tiltak egentlig er.

Hva er et tiltak?

Et tiltak er etter loven oppføring, rivning, endring eller endret bruk av tiltak knyttet til bygninger. Terrenginngrep og opprettelse av eiendom er også omfavnet av begrepet tiltak jf. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1. Uten å gå dypere inn på dette kan vi altså konstantere at montering av en pergola vil være et tiltak i følge lovverket. Vi må derfor forholde oss til reglene som gjelder bygningsmessige tiltak.

Er tiltaket midlertidig?

Pbl. Skiller mellom permanente og midlertidige tiltak hvor midlertidige tiltak ikke er søknadspliktig. I første omgang skilles det altså ikke på størrelse av bygningen enten det er en pergola eller en større konstruksjon. Det er bruken som bestemmer. Som en enkel tommelfinger regel så er alle tiltak, uansett størrelse eller omfang ikke søknadspliktig dersom det ikke skal stå oppført i mer enn 2 mnd. Jf. Pbl. § 20-5 tredje ledd.

En pergola vil man som oftest ha stående hele året og den vil derfor være oppført i en lengre periode enn 2 mnd. Og vil derfor ansees for å være søknadspliktig så langt. Spørsmålet blir da om en pergola er unntatt søknadsplikt av andre grunner.

Oversikt over søknadspliktige tiltak

I følge pbl. §20-2 er alle tiltak søknadspliktige med unntak av tiltak som er unntatt fra søknadsplikten. Disse unntakene er listet opp i pbl. § 20-5. Her fremgår det at «mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse» ikke er søknadspliktig jf. Pbl. §20-5. Det fremgår også av SAK10 §4-1 første ledd at bygningen ikke skal ha et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50kvm. Mønehøyden skal heller ikke være over 4 meter og gesimshøyde ikke overskride 3 meter. Disse bestemmelsene vil sjeldent gjelde ved oppføring av en pergola på en vanlig bolig som normalt ikke er mer enn 12kvm og 2,5m høy (ref. PERGOLUX pergola 3x4m).

I hvilken grad en pergola er unntatt fra søknadsplikt vil derfor avhenge om en pergola kan regnes som en bygning som kan brukes til beboelse. Dette betyr at bygningen ikke skal inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Videre fremkommer det at bygningen kan brukes til bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, garasje, carport, vedbod og dukkehus. Samt. hobbyverksted, atelier, lysthus, øvingslokale og liknende SAK10 § 4-1 (veileder).

I henhold til forskriften vil det altså være en vurderingssak ut fra om pergolaen kan regnes som en stue og benyttes til beboelse. Ut fra ordlyden i forskriften vil nok bare et fåtall pergolaer regnes som en bygning som kan brukes til beboelse. Pergolaer som eksempelvis Pergolux Pergola som er en lett konstruksjon uten isolerte vegger vil altså ikke være søknadspliktig ut fra denne beskrivelsen. Ekstrautstyr som screens eller spilevegger vil ut fra vår vurdering også kunne monteres uten at pergolaen kan regnes som søknadspliktig.

Skulle du derimot vurdere en pergola med isolert glass og muligheter for å kunne lukkes helt igjen vil nok pergolaen kunne regnes som en bygning som kan brukes som beboelse på lik linje med en stue. I slike tilfeller ville vi anbefalt å sende en søknad eller eventuelt kontaktet den aktuelle tilbyderen for å høre hvilken erfaring de har med sine produkter.

Andre regelverk du bør være oppmerksom på ved montering av en pergola

Selv om du velger å sette opp pergolaen uten å søke vil vi likevel gjøre deg oppmerksom på at du må følge alminnelige regler som å ikke plassere konstruksjonen nærmere enn én meter fra nabogrensen. Pergolaen må heller ikke plasseres slik at den kommer i strid med annet regelverk som veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser og bestemmelser om frisiktsoner mot vei. Bor du i et borettslag vil vi også anbefale å dobbeltsjekke at pergolaen ikke strider med interne bestemmelser for ditt borrettslag.

Vi håper dette innlegget har vært oppklarende for deg som er usikker på om en pergola er søknadspliktig eller ikke. Avslutningsvis vil vi trekke frem vår konklusjon om at Pergolux Pergola og tilsvarende pergolaer ikke er søknadspliktig så lenge de ikke glasses inn med isolert glass eller på andre måter bygges om til å bli et oppholdsrom for beboelse.


Salg
#farge_antrasitt
PERGOLUX Screen S1
fra 7.199 kr Normal pris 8.995 kr Spar 20%
Salg
#farge_antrasitt
PERGOLUX Pergola S1
fra 28.879 kr Normal pris 38.000 kr Spar 24%
Pergolux varmelampe i antrasitt
PERGOLUX Varmelampe
3.600 kr
Salg
#variant_skyveglass-uten-ramme
PERGOLUX Glassvegger S1
fra 17.359 kr Normal pris 21.700 kr Spar 20%
Salg
PERGOLUX Screen S2
fra 9.920 kr Normal pris 12.400 kr Spar 20%